குடி

குடி பற்றிய கனவு ஒரு அனுபவத்தின் மொத்த நுகர்வை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் ~அதை எடுத்து~ ஒரு சூழ்நிலையில். ஒரே நேரத்தில் நிறைய நடக்கிறது. எதிர்மறையாக, குடி திரவங்கள் அதிகப்படியான பிரதிபலிக்கலாம் அல்லது விரைவாக செய்ய ஏதாவது தேர்வு செய்யலாம். திடீரென்று ஏதாவது செய்யுங்கள். கூடுதல் திரவ முக்கியத்துவம் நீங்கள் குடி என்று கருத்தில். குடிநீர் கனவு புதுப்பிக்க, மீளுருவாக்கம் அல்லது மறுசீரமைப்பு பிரதிநிதித்துவம் முடியும். உங்கள் சொந்த நன்மைக்காக ஏதாவது செய்ய அல்லது மீட்க தேர்வு. அது தான்.