பொதிகுதிரைப்பாகன்

பேட்மேன் பற்றிய கனவு, உயர்ந்த நுண்ணறிவு அல்லது வளங்களுடன் பெரும் எதிர்விளைவுகளை க்கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு பெரிய பிரச்சனை அல்லது நெருக்கடி எதிர்கொள்ளும் போது எப்போதும் கையில் ஒரு சரியான தீர்வு கொண்ட. மாற்றாக, கனவு நீங்கள் சரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் உணர என்று குற்றம் சில வகையான உள்ளது என்று ஒரு அறிகுறி.