ஒட்டாண்டி

நீங்கள் திவால் கையாள்வதில் கனவு என்றால் இந்த கனவு நீங்கள் உங்கள் வணிக சமாளிக்க சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்க வேண்டும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்லது உள்சுய. உங்கள் வாழ்க்கையின் ஏதோ ஒரு பகுதியில் பாதுகாப்பற்ற தாகவும் பாதுகாப்பற்றதாகவும் உணர்கிறீர்கள். கணிசமான பணிகளை கவனம் செலுத்த முயற்சி, மோசமான தயார் மற்றும் உங்கள் சுதந்திரம்.மற்றும் சுய suport போராட வைத்து.